Sähköala - tarkastuspalvelut

Varmennustarkastukset

Sähkölaitteistolle tehdään käyttöönottotarkastuksen lisäksi myös varmennustarkastus, jos kyseessä on luokan 1, 2 tai 3 sähkölaitteisto. Varmennustarkastus tehdään myös sähkölaitteiston merkittävälle muutos- ja laajennustyölle (ks. VNa 1434/2016 §6).

Varmennustarkastus tehdään kolmen kuukauden kuluessa sähkölaitteiston käyttöönotosta. Verkonhaltijan rakennetuille sähköverkoille varmennustarkastus kuitenkin tehdään rakentamista seuraavan kalenterivuoden kuluessa.

Varmennustarkastus tehdään erityistiloissa, vähäistä työtä (ei edellytä käyttöönottotarkastuspöytäkirjaa) lukuun ottamatta, ennen tilojen ottamista varsinaiseen käyttötarkoitukseensa silloin, jos sähkölaitteisto sijaitsee

 1. räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (576/2003) liitteessä 1 tarkoitettujen tilaluokkien 0, 1, 20 tai 21 mukaisissa räjähdysvaarallisissa tiloissa;
 2. räjähteiden valmistustiloissa;
 3. sairaaloiden ja lääkäriasemien leikkaussaleissa.

Leikkaussalilla tarkoitetaan tilaa, jossa tehdään yleisanestesiaa tai laajapuudutusta edellyttäviä kirurgisia toimenpiteitä. Näihin sähkölaitteistoihin katsotaan kuuluviksi myös tilojen ulkopuolelle sijoitetut, tilan sähkölaitteistojen suojausjärjestelmiin välittömästi liittyvät sähkölaitteistot.

Varmennustarkastuksessa varmistetaan riittävässä laajuudessa pistokokein tai muulla soveltuvalla tavalla, että

 1. sähkölaitteisto täyttää sähköturvallisuudelle ja sähkömagneettiselle yhteensopivuudelle asetetut vaatimukset ja
 2. sähkölaitteistolle on tehty asianmukainen käyttöönottotarkastus

Varmennustarkastukseen sisällytetään aina kohteessa mahdollisesti olevat lääkintätilat, räjähdysvaaralliset tilat ja palovaaralliset tilat.
Tarkastuksesta kiinnitetään pääkeskukseen tai vastaavaan kohtaan tarkastustarra.

Varmennustarkastuksesta sovitaan yleensä sähkölaitteiston rakentaneen sähköurakoitsijan kanssa. Urakoitsijan edustajan odotetaan osallistuvan tarkastukseen, jotta toimeksiannon laajuus ja mahdolliset erityispiirteet voidaan tarkastuksessa selvittää riittävän tarkasti ja yksikäsitteisesti sekä sähkölaitteiston käyttöönottoon liittyvät dokumentit ovat tarkastuksessa käytettävissä.

Tarkastuslaitos toimittaa tarkastustodistuksen tarkastuksen tilaajalle enintään 2 viikon kuluessa tarkastuksesta.

Määräaikaistarkastukset

Käytössä olevalle sähkölaitteistoille tehdään määräaikaistarkastuksia seuraavasti:

 1. luokan 1 - 2 sähkölaitteistolle asuinrakennuksia lukuun ottamatta kymmenen vuoden välein. Jos asuinrakennuksen osana on liiketiloja tai muita pääasiassa muuta käyttöä kuin asumista palvelevia tiloja, joiden suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria, on näiden tilojen sähkölaitteistoille tehtävä määräaikaistarkastus kymmenen vuoden välein;
 2. luokan 3 sähkölaitteistolle viiden vuoden välein.
   

Määräaikaistarkastuksessa varmistutaan sähköturvallisuuslain 1135/2016 § 50 mukaan riittävässä laajuudessa pistokokein tai muulla soveltuvalla tavalla siitä, että

 1. sähkölaitteiston käyttö on turvallista, kunnossapito on riittävää turvallisuuden ylläpitämiseksi ja laitteistolle on tehty kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet
 2. sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä ja
 3. sähkölaitteiston laajennus- ja muutostöistä on asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat.

Määräaikaistarkastukseen sisällytetään aina kohteessa mahdollisesti olevat lääkintätilat, räjähdysvaaralliset tilat ja palovaaralliset tilat. Tarkastuksesta kiinnitetään pääkeskukseen tai vastaavaan kohtaan tarkastustarra.

Määräaikaistarkastuksesta sovitaan yleensä sähkölaitteiston haltijan tai tämän edustajan, esim. käytön tai sähkötöiden johtajan, kanssa. Tarkastukseen pyritään aina saamaan mukaan haltijan edustajaksi sähkölaitteistoa ja sen käyttöä tunteva henkilö, jotta kaikkiin tarkastuksen alaisiin tiloihin päästään ja jotta laitteiston mahdollisista erityispiirteistäkin saadaan riittävä selvyys.

Tarkastuslaitos toimittaa tarkastuspöytäkirjan tarkastuksen tilaajalle enintään 2 viikon kuluessa tarkastuksesta.

TUKES:n kotisivuilla on lisätietoa kiinteistöjen sähkökunnossapidosta ja määräaikaistarkastuksista.

 

<--- takaisin Sähköalan pääsivulle

 


Copyright © 2006... Oy Elspecta Ab