Oy Elspecta Ab  är ett

Kuilu

finskt besiktningsföretag, vars hela aktiestock har 1.12.2017 uppköpts av Inspecta Oy. Läs här.

besiktningsföretag, vars personal består av kompetenta personer med lång arbetserfarenhet. Personalen har fortgående skolning och instrueringen av nya arbetare är tillräckligt lång och mångsidig för att försäkra en professionell och tillförlitlig verksamhet.

 anmält organ, som utför bedömningar av överensstämmelse i enlighet med EU:s hissdirektiv. För nya hissar skall denna bedömning göras före ibruktagningen.  Då anläggningen uppfyller ställda krav på överensstämmelse uppsätter organet sitt identifikationsnummer intill CE märkningen och ger ett intyg till hissleverantören, som kan sen uppföra en försäkran om överensstämmelse

auktoriserat organ, som utför i nationella el- och hissäkerhetslagarna förutsatta bedömnings- och besiktningsuppgifter för att säkerställa anläggningarnas föreskriftsenlighet och trygga drift. Som auktoriserat organ utför vi certifieringsbesiktningar, periodiska besiktningar och besiktningar av ombyggnadsarbeten. Utöver dessa föreskriftsbaserade besiktningstjänster, erbjuder vi även expertistjänster såsom utlåtanden och tolkningar av föreskrifter som styr dessa branscher. Vi ger också utlåtanden om tekniska lösningar vid avvikelser från standarder.


Företagets ledning och personal har förbundit sig att verka som obunden och opartisk part så, att vi inte är bundna till andra parter, som är förknippade med de anläggningar som vi bedömer. Företagets verksamhet är självförsörjande, besiktningstjänsterna utförs av egen personal med egna arbets- och mätverktyg. Vi har behörighet till alla besiktningstjänster, som vi erbjuder. Uppgifter och data som vi erhåller vid verksamheten behandlas konfidentiellt. Uppgifter förmedlas till tredje part endast med kundens tillstånd, med undantag av information som vi enligt lagstiftning är skyldiga att tillförse myndigheter med.  Vi har skapat förfaranden, med vilka vi ständigt förutser och bedömer vår verksamhets obundenhet och opartiskhet. Vår verksamhets kompetens bedöms och verifieras av FINAS ackrediteringstjänst med fasta intervaller.
 


Copyright © 2006... Oy Elspecta Ab